Mobilny LTE

PAKIET

Abonament

na 24 m-c

Abonament

na 12 m-c

Abonament

nieokreślony

Aktywacja

na 24 m-c

Aktywacja

na 12 m-c

Aktywacja

nieokreślony

250 MB

6,90 zł

9,90 zł

19,90 zł

59,00 zł

69,00 zł

79,00 zł

2 GB

9,90 zł

14,90 zł

29,90 zł

49,00 zł

59,00 zł

69,00 zł

5 GB

14,90 zł

19,90 zł

39,90 zł

39,00 zł

49,00 zł

59,00 zł

10 GB

19,90 zł

29,90 zł

54,90 zł

34,00 zł

39,00 zł

49,00 zł

25 GB

34,90 zł

44,90 zł

69,90 zł

29,00 zł

34,00 zł

39,00 zł

50 GB

44,90 zł

54,90 zł

89,90 zł

24,00 zł

29,00 zł

34,00 zł

80 GB

64,90 zł

79,90 zł

109,00 zł

19,00 zł

24,00 zł

29,00 złPAKIET

Abonament

na 24 m-c

Abonament

na 12 m-c

Abonament

nieokreślony

Aktywacja

na 24 m-c

Aktywacja

na 12 m-c

Aktywacja

nieokreślony

10 GB + 100 GB NOC

21,90 zł

31,90 zł

56,90 zł

34,00 zł

39,00 zł

49,00 zł

25 GB + 100 GB NOC

28,90 zł

38,90 zł

63,90 zł

29,00 zł

34,00 zł

39,00 zł

50 GB + 100 GB NOC

46,90 zł

56,90 zł

81,90 zł

24,00 zł

29,00 zł

34,00 zł

80 GB + 100 GB NOC

61,90 zł

71,90 zł

106,90 zł

19,00 zł

24,00 zł

29,00 zł

100 GB + 200 GB NOC

43,90 zł

53,90 zł

83,90 zł

14,00 zł

19,00 zł

24,00 zł

 

I. Informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2017r. nastąpi zmiana Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych 3PLAY Flay poprzez:

 

1) dodanie w § 3 Regulaminu po ust. 8 nowych ust. 9 - 12 w następującym brzmieniu:

9. W czasie świadczenia usługi dostępu do Internetu, Dostawca usług traktuje wszystkie transmisje danych równo, bez dyskryminacji, ograniczenia czy ingerencji w ich treść, bez względu na nadawcę i odbiorcę, konsumowane lub rozpowszechniane treści, wykorzystywane lub udostępniane aplikacje lub usługi, lub też wykorzystywane urządzenia telekomunikacyjne, co nie stoi na przeszkodzie w stosowaniu odpowiednich środków zarządzania ruchem.

10. Użytkownicy końcowi mają prawo – za pomocą usługi dostępu do Internetu – do uzyskania dostępu do informacji i treści oraz do ich rozpowszechniania, a także do korzystania z wybranych aplikacji i usług oraz ich udostępniania, jak również do korzystania z wybranych urządzeń końcowych, niezależnie od lokalizacji użytkownika końcowego lub dostawcy usług czy też od lokalizacji, miejsca pochodzenia lub miejsca docelowego informacji, treści lub usługi.

11. W ramach zarządzania siecią i usługami, Dostawca usług stosuje środki zarządzania ruchem przewidziane europejskimi i międzynarodowymi standardami telekomunikacyjnymi (ETSI, ITU, IETF). Ze względu na obiektywne różnice w wymogach dotyczących technicznej jakości Usług w zakresie określonych kategorii ruchu, Dostawca usług stosuje odpowiednie środki zarządzania ruchem, które wspierają efektywne wykorzystywanie zasobów sieciowych i optymalizację ogólnej jakości transmisji. Środki te polegają na wprowadzeniu rozróżnienia pomiędzy obiektywnie różnymi kategoriami ruchu w celu zapewnienia optymalnej ogólnej jakości i komfortu użytkownika końcowego, w oparciu o obiektywne różnice w wymogach dotyczących technicznej jakości usług (np. dotyczące opóźnienia, wahania opóźnienia, utraty pakietów, przepustowości) w zakresie określonych kategorii ruchu oraz powodują proporcjonalny podział dostępnych zasobów pomiędzy użytkowników końcowych korzystających ze wspólnych zasobów sieci.

12. Dostawca usług może stosować środki zarządzania ruchem w wykraczające poza odpowiednie środki zarządzania ruchem, które mogą m.in. blokować, spowalniać, zmienić, ograniczać, faworyzować lub ingerować w określone treści, aplikacje lub usługi, lub określone kategorie treści, aplikacji lub usług, lub też pogarszać ich jakość, tylko w razie konieczności i tak długo jak to jest konieczne, aby:

a) zapewnić zgodność z aktami prawodawczymi Unii Europejskiej lub zgodnymi z prawem Unii Europejskiej przepisami krajowymi, którym podlega Dostawca usług, w tym prawu karnemu nakazującemu np. blokowanie określonych treści, aplikacji lub usług, lub ze zgodnymi z prawem Unii Europejskiej środkami służącymi wykonaniu takich aktów prawodawczych Unii Europejskiej lub przepisów krajowych, w tym z orzeczeniami sądowymi lub decyzjami organów publicznych dysponujących odpowiednimi uprawnieniami (np. obowiązek wykonania orzeczeń sądowych lub nakazanego przez organy publiczne blokowania nielegalnych treści),

b) utrzymać integralność i bezpieczeństwo sieci, usług świadczonych za pośrednictwem sieci oraz urządzeń końcowych użytkowników końcowych (np. poprzez zapobieganie cyberatakom przeprowadzanym poprzez rozpowszechnianie złośliwego oprogramowania lub kradzież tożsamości użytkowników końcowych dokonywaną przy użyciu programów szpiegujących),

c) zapobiec grożącym przeciążeniom sieci oraz łagodzić skutki przeciążenia sieci, o ile równoważne rodzaje transferu danych są traktowane równo.

2) zmianę numeracji dotychczasowych ust. 9-11 w § 3 Regulaminu i nadanie im odpowiednio numerów 13-15;

3) dodanie w § 3 Regulaminu po nowym ust. 15 (dotychczasowym ust. 11) nowych ust. 16 - 18 w następującym brzmieniu:

16. Jednoczesne korzystanie przez użytkownika końcowego na tym samym Urządzeniu telekomunikacyjnym z usługi dostępu do Internetu oraz z oferowanych przez Dostawcę usług innych usług niebędących usługami dostępu do Internetu, które są zoptymalizowane dla określonych treści, aplikacji lub usług, lub ich połączenia, w przypadku gdy optymalizacja jest niezbędna dla spełnienia wymogów określonego poziomu jakości treści, aplikacji lub usług (tzw. usług specjalistycznych), może spowodować ograniczenia prędkości i zwiększanie opóźnień przesyłania danych do i z Internetu dla danego użytkownika końcowego. Wyjaśnienie, w jaki sposób taka usługa niebędąca usługą dostępu do Internetu, z której korzysta użytkownik końcowy, mogłaby w praktyce wpłynąć na świadczone na jego rzecz usługi dostępu do Internetu, zawiera regulamin takiej usługi.

17. Szacunkowe maksymalne prędkości pobierania i wysyłania danych w ramach usługi dostępu do Internetu dla poszczególnych technologii sieciowych określone zostały w Cenniku. Podane prędkości są szacunkowymi wartościami maksymalnymi. Rzeczywista osiągalna prędkość zależy od wielu czynników, w tym od wykorzystywanego Urządzenia telekomunikacyjnego, jego kategorii i oprogramowania, w tym działających aplikacji, wykorzystywanej technologii sieciowej, siły i jakości sygnału radiowego odległości od stacji bazowej, czynników wpływających na propagację fal radiowych (takich jak uwarunkowania geograficzne, urbanistyczne, atmosferyczne, struktury i tłumienności materiałów budowlanych użytych do konstrukcji budynku), ilości i aktywności innych użytkowników końcowych obsługiwanych przez poszczególne stacje bazowe, rodzaju wykorzystywanej Karty SIM. Na niektórych obszarach Polski dostępne są tylko wybrane technologie sieciowe, a zatem parametry usługi dostępu do Internetu mogą być różne w zależności od miejsca korzystania z tej usługi.

18. Szacunkowe maksymalne prędkości pobierania i wysyłania danych w ramach usług dostępu do Internetu dla poszczególnych technologii sieciowych przedstawione są też na stronie internetowej www.kompex.pl/101/mobilny. W miarę rozwoju sieci Dostawcy usług skutkującego zwiększeniem prędkości pobierania i wysyłania danych w ramach usługi dostępu do Internetu, informacje na temat szacunkowych maksymalnych prędkości pobierania i wysyłania danych w ramach usługi dostępu do Internetu będą aktualizowane poprzez publikację na stronie internetowej www.kompex.pl/101/mobilny.

II. Informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2017r. nastąpi zmiana Cennika usługi FLY Mobile dla Abonentów przez zastąpienie treści punktu „Limity Prędkości Przesyłu Danych” następującymi wartościami:

 

Maksymalne prędkości pobierania i wysyłania danych

Technologia

Wysyłanie danych

Pobieranie danych

2G/GSM-GPRS

20 kb/s

80 kb/s

2G/GSM-EDGE

58,4 kb/s

233,6 kb/s

3G/UMTS

384 kb/s

384 kb/s

3G/UMTS-HSPA

5,4 Mb/s

42 Mb/s

4G/LTE

50 Mb/s

150 Mb/s

4G/LTE-Advanced

50 Mb/s

300 Mb/s

Prędkości deklarowane przesyłu danych mogą być określone w reklamach, przekazach handlowych lub Umowie.

III. Prawo do rozwiązania Umowy

Zmiany wskazane w pkt. I i II niniejszego zawiadomienia wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Jednocześnie informujemy, że w przypadku jeśli nie akceptują Państwo propozycji wprowadzenia zmian mają Państwo prawo do rozwiązania zawartej umowy abonenckiej w formie pisemnej w terminie do dnia 1 stycznia 2017 r. W razie wypowiedzenia umowy abonenckiej w trybie wskazanym powyżej Dostawcy usług będzie przysługiwało roszczenie o zwrot ulg udzielonych przy zawarciu umowy, o których mowa w art. 57 ust. 6 ustawy Prawo Telekomunikacyjne.

 


ul.Szaflarska 62a
34-400 Nowy Targ
pn-pt 9:30-17.00 sob 9:30-13:00
+48 18 264-60-55,
+48 18 263-63-63
pn-pt 9:30-17.00 sob 9:30-13:00
zgłaszanie awarii poza pracą biura
+48 18 264-60-55, +48 18 263-63-63
8:00-21:00 święta 10:00-19:00
2154488
kompex
//